Strona główna - Aktualności - Terminy kursów - szkoleń
   

         Aktualności         

     

Kurs - Studia podyplomowe REWALIDACJA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU (nowy kierunek!!!)

Termin: trwa nabór

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób ze spektrum autyzmu, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współpracę z ich środowiskiem. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Łączna ilość 410 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych odpowiada wymogom rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe z zakresu Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu wpisują się w aktualne tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Przedszkola, szkoły i placówki (specjalne, integracyjne, ogólnodostępne) zobligowane są do zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i z całościowymi zaburzeniami rozwoju odpowiednich warunków edukacyjnych, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, uwzględniających potencjał rozwojowy, jak również ograniczenia w różnych obszarach  funkcjonowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, „Kształcenie w zakresie modułu 5 (Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)  jest podejmowane przez studentów lub absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania określonego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych). Realizacja modułu 5 umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) w zakresie odpowiednim do przygotowania uzyskanego w wyniku realizacji modułów 1, 2 i 3 oraz rodzaju niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego uczniów” … w tym wypadku, niepełnosprawności spowodowanej autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REWALIDACJA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU (III semestry)          
Lp. Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Ogółem Forma zaliczenia Punkty ECTS
1 Rozwój układu nerwowego i jego zaburzenia 10 0 10 Zaliczenie z oceną 2
2 Psychologiczne metody diagnozy i oceny rozwoju osób z autyzmem 15 0 15 Zaliczenie z oceną 2
3 Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem 5 10 15 Zaliczenie z oceną 2
4 Podstawy prawne specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem 5 0 5 Zaliczenie z oceną 1
5 Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem 5 10 15 Egzamin 2
6 Wczesny autyzm dziecięcy 5 5 10 Zaliczenie z oceną 2
7 Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem 5 5 10 Zaliczenie z oceną 2
8 Procesy poznawcze osób z autyzmem 5 5 10 Zaliczenie z oceną 2
9 Edukacja osób z autyzmem 5 5 10 Zaliczenie z oceną 2
10 Metody terapii osób z autyzmem 5 5 10 Egzamin 2
11 Rodzina dziecka z autyzmem-funkcjonowanie rodziny, wsparcie, metody pracy z rodziną 10 0 10 Zaliczenie z oceną 2
1 Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem 0 15 15 Zaliczenie z oceną 2
2 Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna 5 10 15 Zaliczenie z oceną 2
3 Uczeń z zespołem Aspergera w szkole 5 5 10 Zaliczenie z oceną 2
4 Metodyka nauczania i wychowania osób z autyzmem 10 20 30 Egzamin 4
5 Metodyka zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z autyzmem 10 20 30 Egzamin 2
6 Uzupełniające metody terapii-terapia zajęciowa, hipoterapia, dogoterapia 0 10 10 Zaliczenie z oceną 2
7 Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z autyzmem 10 0 10 Zaliczenie z oceną 2
8 Metodyka pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami autystycznymi 10 20 30 Egzamin 3
10 Praktyka 0 120 120 Zaliczenie z oceną 5
11 RAZEM 125 265 390   45

 

Obszar nauk: obszar nauk społecznych

Nazwa studiów: REWALIDACJA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Typ studiów: doskonalące/kwalifikacyjne

 

Symbol kierunkowego efektu kształcenia

 

Opis efektu kształcenia

 

 

Wiedza

E_W01

Słuchacz zna terminologię używaną na studiowanym kierunku.

E_W02

Słuchacz posiada wiedzę z zakresu podstaw prawnych specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem. Zna prawo oświatowe w zakresie dotyczącym kształcenia i opieki dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju w przedszkolach, szkołach i placówkach.

E_W03

Słuchacz zna i rozumie konieczność dostosowania metod nauczania do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności do dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

E_W04

Słuchacz posiada wiedzę na temat psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej. Wie w jaki sposób skonstruować diagnozę rozwojową i funkcjonalną dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

E_W05

Słuchacz zna metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem wykorzystywane między innymi w doborze metod nauczania i wychowania osób ze spektrum autyzmu.

E_W06

Słuchacz ma wiedzę w zakresie metod terapii osób ze spektrum autyzmu. Zna metodyki zajęć edukacyjno-terapeutycznych, oraz uzupełniające metody terapii: terapię zajęciową, hipoterapię, dogoterapię.

E_W07

Słuchacz zna podstawowe metodykę pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami autystycznymi.

E_W08

Słuchacz posiada wiedzę na temat rodziny dziecka z autyzmem, zna: funkcjonowanie rodziny, sposoby wsparcia, metody pracy z rodziną.

E_W09

Słuchacz ma podstawową wiedzę na temat wczesnego autyzmu: epidemiologii, etiologii i patogenezy, przyczyn autyzmu, obrazu klinicznego, diagnostyki, rokowań i leczenia.

E_W10

Słuchacz zna podstawy prawne, formy, zasady i instytucje wsparcia rozwoju dziecka z autyzmem.

E_W11pdf » drukuj » mail »
 

 
 
Aktualności  -  O nas  -  Kursy-Szkolenia  -  Studia Podyplomowe  -  Publikacje NODN  -  Kontakt  -  Polityka prywatności  -  Polityka cookies Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4
tel.: 18 534 63 63 lub 607 47 27 89
e-mail: nodn.wena@onet.pl
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info