Strona główna - Aktualności - Terminy kursów - szkoleń
   

         Aktualności         

     

Kurs - Studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYK. ZAWODU NAUCZYCIELA nowa edycja

Termin: 01,02.06.2019r. godz. 9.00

 

 Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

 

Łączna liczba godzin: 370

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Ogólne cele kształcenia:

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie:

·         wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;

·         psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;

·         dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;

·         technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć).


po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

·         Zna prawidłowości dotyczące rozwoju biologicznego, psychologicznego oraz społecznego człowieka

·         Zna założenia dotyczące funkcjonowania i specyfiki organizacyjnej placówek, do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje

·         Zna filozoficzne, społeczno- kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy i uwarunkowania wychowania oraz procesu przyswajania wiedzy, umiejętności, a tak że rozwoju człowieka

·         Ma wiedzę na temat procesów komunikacji

·         Ma podstawową wiedzę przedmiotową z zakresu wybranej specjalności oraz wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i zna możliwości wykorzystania komputerów i środków masowego przekazu w pracy zawodowej

·         Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej oraz zna podstawy diagnozy

UMIEJĘTNOŚCI

·         Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi przy analizowaniu interpretowaniu ludzkich zachowań, diagnozowaniu i prognozowaniu sytuacji oraz określaniu działań praktycznych w zakresie problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych

·         Posiada umiejętność wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na temat określonych zagadnień z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i języka specjalistycznego.

·         Potrafi dokonywać diagnozy pedagogicznej i tworzyć programy oddziaływań przeznaczonych dla wychowanków i (lub) uczniów o specjalnych potrzebach, w tym edukacyjnych.

·         Umie planować, organizować i prowadzić proces wychowawczy i edukacyjny.

·         Umie tworzyć własny warsztat metodyczny.

·         Potrafi organizować działania grupy.

·         Umie samodzielnie się uczyć, pogłębiać, aktualizować i integrować z innymi dziedzinami wiedzy nabytymi podczas studiów: wiedzę pedagogiczną i przedmiotową oraz wykorzystywać ją do realizacji własnego rozwoju zawodowego.

·         Dostrzega i analizuje dylematy etyczne posługując się wiedzą na temat obowiązujących zasad i norm etycznych

·         Potrafi dokonać krytycznej analizy własnych działań i określić obszary wymagające modyfikacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

·         Rozumie i docenia rolę i znaczenie nauk pedagogicznych w funkcjo-nowaniu społeczeństwa

·         Jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych w różnych środowiskach społecznych

·         Rozumie konieczność stosowania w pracy zawodowej norm prawnych i etycznych

·         Umie pracować w grupie i nią kierować

·         Potrafi współpracować z innymi nauczycielami, pracownikami, rodzica- mi i środowiskiem lokalnym

Wykaz przedmiotów:

·         Wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych

·         Teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania

·         Elementy pedagogiki specjalnej

·         Postawy psychologii ogólnej

·         Psychologia społeczna i wychowawcza

·         Emisja głosu

·         Praktyka I

·         Psychologia rozwojowa

·         Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej na poszczególnych etapach edukacyjnych

·         Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna na poszczególnych etapach edukacyjnych

·         Podstawy dydaktyki

·         Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych

·         Seminarium dyplomowe

·         Praktyka II

·         Seminarium dyplomowe

·         Warsztat pracy wychowawcy dzieci i młodzieży

·         Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela

·         Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych

·         Prawo oświatowe

·         Etyka w zawodzie nauczyciela

·         Komunikacja interpersonalna

·    &a

pdf » drukuj » mail »

 

 
 
Aktualności  -  O nas  -  Kursy-Szkolenia  -  Studia Podyplomowe  -  Publikacje NODN  -  Kontakt  -  Polityka prywatności  -  Polityka cookies Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 1/4
tel.: 18 534 63 63 lub 607 47 27 89
e-mail: nodn.wena@onet.pl
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info