Strona główna - Aktualności - Terminy kursów - szkoleń
   

         Aktualności         

     

Kurs - Studia podyplomowe DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Termin: 23,24.03.2019r., 6,7.04.2019r. godz. 9.00

Studia 3-semestralne (12 miesięcy)

Koszt studiów: 3.300 zł płatne w dogodnych ratach.

Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ogólne cele kształcenia
Program studiów oparty jest o ramowy program MENiS z zakresu ,,Terapii pedagogicznej".
Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych

Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, a także wczesnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przyswaja wiedzę na temat rozwoju zaburzeń rozwojowych dziecka, a także poznaje możliwości profilaktyki. Dodatkowo uzyskuje praktyczne prygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Ma podstawową wiedzę na temat miejsca terapii pedagogicznej w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu terapii pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich wieloaspektowego uwarunkowania.
 • Zna prawidłowości rozwoju dziecka oraz różne rodzaje zaburzeń tego rozwoju.
 • Zna mechanizmy leżące u podłoża deficytów rozwojowych oraz sposoby ich wyrównywania.
 • Zna metody diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Ma wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw oraz zasad prowadzenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej i terapeutycznej oraz zasad konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych.
 • Zna metody postępowania terapeutycznego z dzieckiem i jego rodziną.

Umiejętności:

 • Potrafi diagnozować deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków.
 • Potrafi planować pracę terapeutyczną oraz dokonywać ewaluacji jej efektów.
 • Potrafi dobierać i stosować metody terapeutyczne stosownie do zaburzenia i dysfunkcji rozwojowych.
 • Potrafi współpracować z rodziną dziecka i innymi specjalistami w procesie jego terapii.

Kompetencje społeczne:

 • Słuchacz jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych, w tym oddziaływań terapeutycznych w różnych środowiskach wychowawczych.
 • Jest przygotowany do podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci z różnymi problemami rozwojowymi.
 • Jest gotowy do współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami, w tym środowiskiem rodzinnym dziecka wspierającymi jego rozwój.

Wykaz przedmiotów:

 • Aktualne koncepcje różnic indywidualnych
 • Terapia zaburzeń mowy
 • Rozwój i dysfunkcje sfery poznawczej i motorycznej
 • Terapia zaburzeń motorycznych
 • Rozwój i dysfunkcje sfery emocjonalnej i społecznej
 • Wczesne wspomaganie dziecka
 • Terapia trudności w nauce czytania i pisania
 • Terapia zaburzeń emocjonalnych i społecznych
 • Patologia i zagrożenia społeczne
 • Trudności szkolne uczniów
 • Trening umiejętności edukacyjnych
 • Stymulacja rozwoju poznawczego i rozwijanie zdolności twórczych uczniów
 • Współczesne tendencje w terapii dzieci i młodzieży
 • Diagnostyka psychologiczna
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Warsztaty
 • Praktyka w zakresie terapii dziecka


pdf » drukuj » mail »
 

 
 
Aktualności  -  O nas  -  Kursy-Szkolenia  -  Studia Podyplomowe  -  Publikacje NODN  -  Kontakt  -  Polityka prywatności  -  Polityka cookies Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4
tel.: 18 534 63 63 lub 607 47 27 89
e-mail: nodn.wena@onet.pl
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info