Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ- MENADŻER OŚWIATY - wolne miejsca

 Czas trwania – 2 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich)

Ogólne cele kształcenia

·         przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem

·         zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego;

·         aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym;

·         przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych;

·         przygotowanie do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym;

·         zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym;

·         stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej;

·         upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową;

·         wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza

·         zna podstawowe teorie dotyczące organizacji i zarządzania oraz podstawowe funkcje kierownicze,

·         ma rozszerzona wiedzę na temat struktury systemu edukacji w Polsce oraz przechodzenie z jednego poziomu szkolnictwa na drugi - programowo wyższy,

·         zna i rozumie różne rodzaje więzi społeczne i istniejące pomiędzy nimi relacje w odniesieniu do instytucji oświatowych,

·         zna metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych właściwych dla organizowania i zarządzania oświatą, oraz procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania prawidłowości rządzących w oświacie,

·         posiada wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) dotyczących instytucji oświatowych oraz organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki oświatowe, 

·         posiada wiedzę o procesie zarządzania i kierowania rozwojem organizacji, 

·         zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną,

UMIEJĘTNOŚCI

·         interpretuje i wyjaśnia zjawiska edukacyjne, potrafi planować rozwój szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym; wdrażać, monitorować i oceniać efekty realizowanych zadań,

·         analizuje przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów edukacyjnych, stawia proste hipotezy badawcze i je weryfikuje,

·         prawidłowo organizuje proces dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczy w szkole lub placówce oświatowej,

·         diagnozuje, analizuje i nadzoruje jakość pracy szkoły oraz wprowadza zmiany służące doskonaleniu tej jakości,

·         kontroluje i ocenia podwładnych, prowadzi właściwą politykę kadrową i socjalną,

·         sprawnie i skutecznie zarządza finansami szkoły oraz realizuje zadania administracyjno-gospodarcze,

·         zapewnia przepływ informacji wewnętrznej oraz z otoczeniem szkoły,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

·         rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

·         Kieruje zespołem pracowniczym i przyjmuje odpowiedzialność za efekty jego pracy.

·         potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

·         rozumie, że właściwa komunikacja pomiędzy podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi zapewnia wysoką jakość pracy szkoły,

·         rozumie uwarunkowania prawne i etyczne związane z pełnieniem funkcji kierowniczej w instytucji oświatowej, zapewnia przejrzystość funkcjonowania norm prawnych i etycznych w szkole,

·         jest odpowiedzialny i zaangażowany w pełnienie funkcji kierowniczej, potrafi stworzyć warunki do aktywności obywatelskiej nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz organom funkcjonującym na terenie szkoły lub placówki oświatowej.

Wykaz przedmiotów:

·         Podstawy organizacji i zarządzania

·         Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela.

·         Komunikacja interpersonalna

·         Technologie informacyjne w zarządzaniu oświata

·         Wybrane problemy współczesnej edukacji

·         Marketing i promocja w oświacie

·         Psychologia kierowania

·         Planowanie i organizacja pracy w placówce oświatowej

·         Etyka zawodu dyrektorów i menadżerów

·         Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej

·         Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie

·         Praktyka kierownicza

·         Seminarium dyplomowe

·         Zarządzanie finansami w oświacie

·         Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

·         Kreowanie wizerunku menadżera

·         Unijne programy wspierania oświaty

 

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Studia podyplomowe LOGOPEDIA
14.09.2019r.
godzina 9.30
Spotkanie organizacyjne
Zobacz więcej
Studia podyplomowe DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
28,29.09.2019r.
godzina 9:00
zajęcia
Zobacz więcej
STUDIA PODYPLOMOWE - trwa nabór na wszystkie kierunki!
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Studia podyplomowe DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
październik 2019r.
godzina --:--
trwa dodatkowy nabór
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota 09:00 - 11:00
Niedziela 09:00 - 11:00
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone