Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - nowa edycja

 Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi

Ogólne cele kształcenia:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

·         rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych;

·         procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń;

·         wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno- kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;

·         współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów;

·         głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;

·         projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju;

·         struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;

·         podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;

·         specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;

·         metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

UMIEJĘTNOŚCI

·         potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

·         potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;

·         potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych;

·         potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;

·         posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków;

·         posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej;

·         potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi;

·         potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej;

·         potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym);

·         potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;

·         potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce;

·         potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

·         ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);

·         jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;

·         ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

·         ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;

·         odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze).

Wykaz przedmiotów:

·         Pedagogika specjalna

·         Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie

·         Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie.

·         Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji.

·         Niewerbalne techniki komunikacji.

·         Wybrane teorie socjalizacji.

·         Praktyka

·         Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

·         Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych.

·         Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (p)

·         Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (p)

·         Praca w grupach rewalidacyjno-wychowawczych.

·         Praktyka

·         Seminarium dyplomowe

·         Metodyka wychowania w internacie i w innych placówkach (p)

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ- MENADŻER OŚWIATY
07.09.2019r.
godzina 9.30
Spotkanie organizacyjne
Zobacz więcej
Studia podyplomowe WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - nowa edycja
Trwa dodatkowy nabór
Zobacz więcej
Studia podyplomowe DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
październik 2019r.
godzina --:--
Zobacz więcej
Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - nowa edycja
31.08.2019r., 01.09.2019r.
godzina 9:00
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota 09:00 - 11:00
Niedziela 09:00 - 11:00
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone