Studia podyplomowe DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 Czas trwania – 3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ogólne cele kształcenia
Program studiów oparty jest o ramowy program MENiS z zakresu ,,Terapii pedagogicznej".
Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych

Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, a także wczesnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przyswaja wiedzę na temat rozwoju zaburzeń rozwojowych dziecka, a także poznaje możliwości profilaktyki. Dodatkowo uzyskuje praktyczne prygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

·         Ma podstawową wiedzę na temat miejsca terapii pedagogicznej w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami.

·         Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu terapii pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich wieloaspektowego uwarunkowania.

·         Zna prawidłowości rozwoju dziecka oraz różne rodzaje zaburzeń tego rozwoju.

·         Zna mechanizmy leżące u podłoża deficytów rozwojowych oraz sposoby ich wyrównywania.

·         Zna metody diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych.

·         Ma wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw oraz zasad prowadzenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej i terapeutycznej oraz zasad konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych.

·         Zna metody postępowania terapeutycznego z dzieckiem i jego rodziną.

Umiejętności:

·         Potrafi diagnozować deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków.

·         Potrafi planować pracę terapeutyczną oraz dokonywać ewaluacji jej efektów.

·         Potrafi dobierać i stosować metody terapeutyczne stosownie do zaburzenia i dysfunkcji rozwojowych.

·         Potrafi współpracować z rodziną dziecka i innymi specjalistami w procesie jego terapii.

Kompetencje społeczne:

·         Słuchacz jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych, w tym oddziaływań terapeutycznych w różnych środowiskach wychowawczych.

·         Jest przygotowany do podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci z różnymi problemami rozwojowymi.

·         Jest gotowy do współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami, w tym środowiskiem rodzinnym dziecka wspierającymi jego rozwój.

Wykaz przedmiotów:

·         Aktualne koncepcje różnic indywidualnych

·         Terapia zaburzeń mowy

·         Rozwój i dysfunkcje sfery poznawczej i motorycznej

·         Terapia zaburzeń motorycznych

·         Rozwój i dysfunkcje sfery emocjonalnej i społecznej

·         Wczesne wspomaganie dziecka

·         Terapia trudności w nauce czytania i pisania

·         Terapia zaburzeń emocjonalnych i społecznych

·         Patologia i zagrożenia społeczne

·         Trudności szkolne uczniów

·         Trening umiejętności edukacyjnych

·         Stymulacja rozwoju poznawczego i rozwijanie zdolności twórczych uczniów

·         Współczesne tendencje w terapii dzieci i młodzieży

·         Diagnostyka psychologiczna

·         Diagnostyka pedagogiczna

·         Warsztaty

·         Praktyka w zakresie terapii dziecka

 

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ- MENADŻER OŚWIATY - wolne miejsca
21,22.09.2019r., 12,13.10.2019r., 26,27.10.2019r.
godzina 9.00
zajęcia
Zobacz więcej
Studia podyplomowe EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA - nabór na ostatnią edycję
07.09.2019r.
godzina 10.00
Spotkanie organizacyjne
Zobacz więcej
Studia podyplomowe INFORMATYKA I TECHNIKA
21.09.2019r.
godzina 9.30
Spotkanie organizacyjne
Zobacz więcej
Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - nowa edycja
21.09.2019r.
godzina 10.00
Spotkanie organizacyjne
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 07:00 - 15:00
Środa 07:00 - 15:00
Czwartek 07:00 - 15:00
Piątek 07:00 - 15:00
Sobota 09:00 - 11:00
Niedziela 09:00 - 11:00
2019 Copyright - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA. Wszelkie prawa zastrzeżone